ЦЕНА/КАЧЕСТВО=ВАШ УСПЕХ
Главная \ Продукты

Продукты

БИОСТИМУЛЯТОРЛАР
 Atonik Plus
Atonik Plus
Japan/Япония
Sodium nitroguaiacolate 3 г/л+
Sodium ortho-nitrophenolate 6 г/л+
Sodium para-nitrophenolate 9 г/л
 
Нитрогиаяколят натрий 3 г/л+
Орта-нитрофенолят натрий 6 г/л+
Пара-нитрофенолят натрий 9 г/л
 Samppi
Samppi
Japan/Япония
Nitrogen 8.0% +phosphorus 3% +potassium 3% +magnesium 2% +calcium 1.0% +manganese 0.7% +boron 0.1% + iron 0.4% +molybdenum 0.1% +copper 0.05% zinc +glucose+sucrose +citric acid +succinic acid + malic acid + wine acid

Азот 8.0% +Фосфор 3% +Калий 3% +Магний 2% +Кальций 1.0% +Марганец 0.7% +Бор 0.1% +Темир 0.4% +Молибден 0.1% +Мис 0.05% Цинк +Глюкоза+Сукроза +Лимон кислотаси +Янтар кислотаси + Олма кислотаси + Вино кислотаси
 Codahumus PK
Codahumus PK
Spain/Испания

Total humic extracts-20.3%
Humic acids-11.4
Аulvic acid -8.9%
Phosphorus P205-8.9%
Potassium K20-15.2%

Умумий гумин экстракти - 20.3%
Гумин кислоталар - 11.4
Фулвокислоталар -8.9%
Фосфор P205 - 8.9%
Калий K20 - 15.2%

  Maxiplant Humic

Maxiplant Humic

Spain/Испания

Humate extract - 15%
Gumin acidalar - 10%
Fulvic acids - 5%
Potassium oxides K2O - 7%

Гумат экстракти - 15%
Гумин кислоталар - 10%
Фулвокисoталар - 5%
Калий оксиди K2O - 7%

 Agrigumic
Agrigumic
Turkey/Турция

Humic acids-80%
Water - soluble potassium K2O - 11%

Умумий Гумин кислоталар - 80%
Сувда эрийдиган калий K2O - 11%

 Oksigumat
Oksigumat
Belarus/Белоруссия

Biologically active substances
natural complex 6-8% +
Humic acids 4% +
Fulvic acids 1% +
Carboxylic acids 1.5% +
Pectins 0.5%
Nitrogen - 0.7%, Phosphorus-0.3%
Potassium-0.06%, Copper-0.002%
Alcohol-0.002%, Iron-0.6%
Calcium - 1.0%, Magnesium - 0.05%
Boron - 0.09%, Manganese-0.003%

Биологик актив моддаларни
табий комлекси 6-8% +
Гумин кислоталар 4% +
Фульво кислоталар 1% +
Карбон кислоталар 1.5% +
Пектинлар 0.5%
Азот - 0.7%, Фосфор - 0.3%
Калий - 0.06% , Мис - 0.002%
Рух - 0.002%, Темир - 0.6%
Кальций - 1.0%, Магний - 0.05%
Бор - 0.09%, Марганец - 0.003%

ИНСЕКТИЦИД ВА ИНСЕКТОАКАРИЦИДЛАР
 Nestor 20%
Nestor 20%

Turkey/Турция 

Acetamiprid - 200 g/kg/Ацетамиприд - 200 гр/кг

Ғўза (шира, трипс) - 0.15*
Ғўза (ғўза тунлами) - 0.3
Картошка (колорадо
кўнғизи)- 0.02 - 0.025
Помидор (шира, окканот) - 0.3


Контакт, ичак, системали ва
трансламинар таъсирга эга.
Зараркунандаларни
хамма авлодларига қарши
самарали таъсир кўрсатади.
Ўсимлик танасига тез сингийди.
Узоқ муддат таъсир килади

 Lombardo 5%
Lombardo 5%
Turkey/Турция 

Lambda-cyhalothrin - 50 g/lЛямбда-цигалотрин - 50 гр/л

Ғўза (ғўза тунлами) - 0.5
Буғдой (хасва, шиллик курт) - 0.15
Олма (олма мевахўри, баргўрар
курт, шира) - 0.4 - 0.8

 Derivate 15%
Derivate 15%
Turkey/Турция 

Indoxacarb - 150 g/l/Индоксакарб - 150 гр/л

Ғўза (ғўза тунлами) - 0.4 - 0.45
Маккажўхори (маккажўхори
тунлами, кизил капалак) - 0.4 - 0.45
Помидор (тунлам, ғўза тунлами) - 0.4
Олма (олма мевахўри) - 0.35


Контакт ва ичак таьсирли,
зараркунанда озикланишини
тўхтатади ва нобуд килади. Фойдали
хашаротлар учун безарар.
Имидаклаприд

 Lorder
Lorder
Turkey/Турция 

Imidacloprid 125 g/l/Имидаклаприд - 125 гр/л
Lambda-Cyhalothrin 50g/l/Лямбда циголотрин - 50 гр/л

Ғўза - (кандала, шира, трипс, ғўза
тунлами, ўргимчаккана) - 0.2 - 0.5
Олма (олма мевахўри,
калкондор, кана) - 0.125 - 0.3
Яйлов (чигирткасимонлар) - 0.1 - 0.15
Контакт, ичак, системали ва
трансламинар таъсирга эга.
Зараркунандаларни барча
авлодларига қарши самарали
таъсир кўрсатади.Ўсимлик танасига
тез сингийди ва узоқ муддат таъсир
килади

 Dexedrine
Dexedrine
Turkey/Турция

Deltamethrin - 25 g/l/Дельтаметрин - 25 гр/л

тунлам, окканот, илдизкиркар
тунламлар, кандала, шира) - 0.4 - 0.7
Буғдой (хасва, шиллик
курт, шира, трипс) - 0.25
Олма (олма мевахўри, баргўрар
куртлар, ширалар бинафшаранг
калкондор) - 0.5 - 1.0


Контакт ва ичак таъсирига эга.
Хашаротларни нерв тизимини
шикастлайди. Илдизкиркар (симкурт)
тунламларга энг самарали препарат.
Узок муддатли химоя таьсирига эга

 Agrilex 5%
Agrilex 5%

Turkey/Турция 

Hexythiazox 50g/l/Гекситиазокс - 50 гр/л

Ғўза -(ўргимчаккана) - 0.2
Олма (каналар) - 0.6
Бодринг (ўргимчаккана, каналар) - 0.2
Контакт ва ичак таьсирига эга.


Ўргимчакканани хамма авлодларига
таьсир килади. Фойдали хашаротларга
таьсир килмайди. Ўсимлик ва
инсонларга камзарар

 Listomed
Listomed
Turkey/Турция 

Spirodiclofen - 240 g/l/Спиродиклофен - 240 гр/л

Ғўза (ўргимчаккана) - 0.25
Олма, ток, шафтоли (ўргимчаккана,
шира, трипс, калкондорлар) - 0.25


Контакт ва системали таьсирга эга.
Каналарни хамма авлодларига кучли
ва узок таьсир килади, препарат
сепилгандан кейин ёмғирга чидамли.
Фойдали хашаротлар учун зарарсиз

 Zipper 40%
Zipper 40%
Turkey/Турция 

Dimethoate - 400 g/l/Диметоат - 400 г/л


Ғалла (хасва) - 1.5
Олма, нок (шира, кана,
мевахўрлар, баргўрар куртлар,
куя, сохта калкондор) - 0.8 - 2.0
Ғўза (қандала, каналар, шира,
окканот, трипс) - 1.5 - 2.5


Контакт ва системали таьсирга эга.
Ўсимликда барг тўқималари ва
илдиз орқали яхши тарқалади.
Сўрувчи ва кемирувчи хашаротларга
энг кучли таъсир килувчи
инсектоакарицидлар каторига киради

 Omayt 57%
Omayt 57%
France/Франция 

Propargite - 570 g/l/Пропаргит - 570 гр/л

Пропаргит - 570 гр/л
Ғўза (ўргимчаккана) - 1.5
Олма (каналар) - 1.5 - 3.0


Контакт таьсирга эга,
ўргимчакканаларни хамма
турига кучли ва узок таьсир
килади. Фойдали хашаротлар
учун безарар

 Akramayt 48%
Akramayt 48%
France/Франция

Biphenazate - 480 g/l.Бифеназат - 480 гр/л

Ғўза (ўргимчаккана) - 0.2 - 0 25
Олма (ўргимчаккана, занг кана) - 0.75 - 1.0


Контакт ва системали таьсирига
эга. Янги авлод инсектоакарициди.
Барча турдаги ўргимчакканалар, уларнинг
тухум ва личинкаларига кучли таьсир
килади. Фойдали хашаротларга зарарсиз

 Abama 36
Abama 36
China/Китай

Abamectin - 36 g/l.Абамектин - 36 гр/л

трипс) - 0.15 - 0.3*
Олма (кана) - 0.4 - 0.6
Помидор (занг кана) - 0.1 - 0.2
Картошка (колорадо
кўнғизи) - 0.07 - 0.1
Лимон (шира ва ғовакловчи пашша)
- 0.1 - 0.2


Контакт, ичак ва трансламинар
таьсирга эга. Хашаротларнинг нерв
тўкималарини блоклайди ва фалаж
қилади. Каналарга сифатли ва узок
муддат таьсирини курсатади

 Akara Bio 72%
Akara Bio 72%
China/Китай 

Рexythiazox 60g / l/Гекситиазокс 60г/л

Propargite - 660 g/l / Пропаргит - 660 гр/л

Ғўза (ўргимчаккана) - 0.3 - 0.5
Олма (каналар) - 0.5 - 1.0


Контакт, ичак ва системали таъсирга
эга. Ўргимчаканаларнинг хамма
авлодларига қарши самарали таъсир
кўрсатади. Ўсимлик танасига тез
сингийди ва узоқ муддат таъсир
килади. Фойдали хашаротлар учун
зарарсиз

 Amrell 600
Amrell 600
China / Китай 

Cypermethrin 100g/l / Циперметрин - 100 гр/л

Chlorpyrifos 500g/l / Хлорпирифос - 500 гр/л

Олма (олма мевахўри, баргўрарлар, шира, каналар, куртлар) - 0.5

Ғўза (қандала, каналар, шира, трипс, ўргимчаккана, окканот, ғўза тунлами) - 0.5 - 1.0
Бўғдой (хасва, шиллик курт, трипс, шира) - 0.5

Контакт ва ичак таъсирга эга. Барча турдаги зараркунандаларга юкори таьсирга эга препарат. Ўсимлик танасига хам сингийди ва узоқ муддат таъсир килади

 Fastmetrin
Fastmetrin
China / Китай 

Profenofos - 400 gr/l / Профенофос - 400 гр/л

Cypermethrin - 40gr/l / Циперметрин - 40 гр/л

Ғўза (ўргимчаккана, окканот, ғўза тунлами) - 1.0
Пиёз (трипс, пиёз пашшаси) - 0.5 - 1.0 Ковун (ковун пашшаси) - 0.3

Контакт (ичак) таъсирга эга. Тухум қобиғи орқали кириб боради ва личинка тухумни тарк этмасдан ёки тухумни кемириш вақтида нобуд бўлади. Препарат кўллангандан кейин икки соат ичида баргнинг ички қисмига тўлиқ кириб, ўсимлик тўқималарида узоқ вақт сақланади

 Alfa
Alfa
China / Китай

Alpha-Cypermethrin 100g/L / Альфациперметрин - 100 гр/л

Ғўза (ғўза тунлами) - 0.15
Буғдой (хасва, шира, трипс, кандала) - 0.1 - 0.15
Полиз экинлари (ковун пашшаси, колорадо кўнғизи) - 0.07 - 0.13

Контакт ва ичак таьсирга эга, кенг кўламдаги ҳашаротларга қарши курашиш учун самарали препарат. Препарат кўллангандан 10-15
дақиқа ўтгач, ҳашаротлар ҳаракат қилишни тўхтатади ва 1,5-2 соат ичида зараркунандаларни тўлиқ нобуд килади. Узоқ муддатли химоя таъсирига эга. Ҳашаротлар ривожланишининг барча босқичларида самарали

 Absolyut
Absolyut
China / Китай

Indoxacarb 75 gr/l / Индоксакарб 75 гр/л

Abamectin 36 gr/l / Абамектин 36 гр/л

Ғўза (ғўза тунлами, ўргимчаккана) - 0.25 Помидор (ғовакловчи куя, ўргимчаккана) - 0.15
Маккажўхори (маккажўхори
парвонаси) - 0.3
Олма (олма мевахўри,
ўргимчаккана) - 0.35 - 0.4

Контакт, ичак ва трансламинар
таьсирли, зараркунанда озиқланишини тўхтатади, ва нобуд қилади. Каналар
ва тунламларни нерв тўқималарини блоклайди ва фалаж қилади. Узок муддатли химоя таьсирига эга

Naplaud 25%
Китай/China
Бупрофезин - 250 гр/кг/Buprofezin - 250 gr/kg

Помидор (ок қанот) - 0.5
Бодринг (ок қанот) - 0.5
Лимон (ок қанот) - 0.5
Ғўза (ок қанот) - 0.5 - 1.0

Контакт таьсирга эга
инсектицид. Хашаротлар
хитин ривожланишини
тўхтатади ва натижада улар
нобуд бўлади. Шунинг учун
экинларга кам зарар етказади.
Инсон организимига зарар
етказмайди ва бу туфайли экинлар
учун мутлако зарарсиз. Фойдали
хашаротлар учун зарари кам
 Ulan 48%
Ulan 48%
Китай/China
Тиаклоприд - 480 гр/л/Thiacloprid - 480 gr/l

Олма (олма мевахўри,
баргўрар куртлар) - 0.1 - 0.15*
Ғўза (шира, окканот) - 0.05 - 0.1
Тут (тут парвонаси) - 0.1
Помидор (шира, окканот,
трипс) - 0.1 - 0.15

Контакт (ичак), хашаротларни нерв
системасини ишдан чиқарадиган таъсирга
эга инсектицид. Асаларилар ва бошка
фойдали хашаротлар учун хавфсиз ва бу
гуллаш даврида қўллаш имконини беради
 Anis 20%
Anis 20%
Китай/China
Фипронил - 200 гр/л/Fipronil - 200 gr/l

Картошка (колорадо кўнғизи) - 0.03
- 0.04
Яйловлар (чигирткасимонлар) - 0.03
- 0.04
Ғўза (шира, трипс, кандала, ғўза
тунлами) - 0.12
Тут (тут парвонаси) - 0.05

Контакт, ичак ва системали таьсирга
эга. Ҳашаротларнинг марказий асаб
тизимини зарарланиши натижасида
хашаротлар нобуд бўлади. Уруғларни
хам дорилаш учун самарали
препарат. Узок муддатли химоя
таьсирига эга
 Lamba 20%
Lamba 20%
Китай/China
Лямбда-цигалотрин - 200 гр/л/ Lambda-cyhalothrin - 200 gr/l

Ғўза (кўсак курти, каналар,
трипс) - 0.1 - 0.175
Буғдой (хасва, дон кўнғизлари, трипс,
бурга, шиллик курт, шира) - 0.0375
Мевали дарахтлар (кана, олма
мевахўри, баргўрарлар) - 0.1-0.2
Яйловлар (чигирткасимонлар) - 0.03
- 0.06

Контакт (ичак) оркали ва тананинг
марказий нерв тизимига зарар
етказади, узоқ муддатли таъсирга эга.
Сўрувчи ва кемирувчи
зараркунандаларни хамма
авлодларига таьсир килади
 Defender 48%
Defender 48%
Иордания/Jordan
Хлорпирифос - 480 гр/л/Chlorpyrifos - 480 gr/l

Олма (олма мевахўри) - 1.5 - 2.0
Олма (ўргимчаккана) - 2.0
Ғўза (окканот, ўргимчаккана,
ғўза тунлами) - 1.5
Ғўза (шира,трипс) - 0.5 - 0.7

Контакт (ичак), системали таьсирли,
зараркунандаларни тез йўқ қилиш
хусусиятига эга. Кемирувчи ва
сўрувчи хашаротларга қарши юкори
самарали
 Ektotion 57%
Ektotion 57%
Иордания/Jordan
Малатион - 570 гр/л/ Malathion - 570 gr/l

Помидор (кана, шира, трипс) - 0.15 - 1.1
Помидор (иссиқхона - окканот - 1.1 - 1.5
Олма (кана, шира, трипс, окканот,
бинафшаранг калкондор) - 3.0

Узоқ давр мобайнида қўлланилаётган
самарали инсектоакарицид. Контакт
(ичак) таьсирига эга. Препарат
барча турдаги кемирувчи ва сўрувчи
хашаротларга кучли таъсир курсатади.
Хашаротлар организимига тушгандан
кейин янада зарарли малаоксонга
айланади ва самарали таьсир қилади.
Каналарга қарши хам қўллаш мумкин.
 Danadim 40%
Danadim 40%
Дания/Denmark
Диметоат - 400 гр/л/Dimethoate - 400 gr/l

Ғўза (кандала, шира,
окканот, трипс) - 1.5 - 2.5
Ғалла (хасва, трипс, шира, ғалла
пашшаси, шиллик курт) - 1.5
Олма, нок (шира, кана, мевахўрлар,
баргўрар куртлар, куя, сохта
калкондор) - 0.8 - 2.0

Контакт ва системали таьсирга эга.
Ўсимлик барг тўқималари ва илдиз
орқали яхши тарқалади. Сўрувчи
ва кемирувчи хашаротларга кучли
таъсир қилувчи инсектоакарицидлар
қаторига киради.
ФУНГИЦИДЛАР
 Odeon 50 %
Odeon 50 %
Каптан - 500 гр/кг / Captan - 500 gr/kg

Олма, нок (парша) - 0.45*
Цитрус мевалар (цитрус
меваларда жигарранг чириш ва
танадан елим ажралиши) - 0.9
Помидор (кладоспориоз) - 0.75

Юкори самарали контактли
фунгицид. Меваларнинг парша ва
кулранг чиришидан ҳимоя килади.
Паршага самарали таьсир килади.
Мева ва баргларнинг
шикастланишини олдини олади.
Минерал ёғлар билан ишлатиш тавсия
килинмайди
 Cymopro 76 %
Cymopro 76 %
Цимоксанил - 60 гр/кг / Cymoxanil - 60 gr/kg
Пропинеб - 700 гр/кг / Propineb - 700 gr/kg

Помидор (фитофтороз,
антракноз) - 1.0-2.0
Картошка (фитофтороз,
антракноз) - 1.0-2.0
Ток (антракноз, сохта ун
шудринг) - 1.5 - 2.0
Олма (калмараз, парша) - 1.5-2.0
Бодринг (пероноспороз) - 2.0
Пиёз (пероноспороз) - 2.0

Контакт ва қисман системали
фунгицид. Милдью, мева чириши,
антракноз ва доғланишларга қарши
юкори самарали, ўсимликларга зарар
етказмайди, шароббоп йўналишидаги
узумларда қўлланилганда махсулот
(вино) таьмини ўзгартирмайди
 Amaranth 50%
Amaranth 50%
Мис хлороксид - 500 гр/л / Copper chloride - 500 g/l

Ток (сохта ун шудринг) - 3.0 - 5.0
Олма (антракноз) - 3.0 - 5.0
Игна баргли, кенг япроқли манзарали
ўсимликлар (занг) - 4,5 - 5,0

Системали ва контакт таъсирга эга.
Ўсимликларда замбуруғли
касалликларга қарши курашиш
учун мўлжалланган. Декоратив, гул
экинларнинг занг ва замбуруғли
касалликларининг патогенларига
тез таъсир қилувчи препарат.
Узоқ муддатли профилактик ва
даволовчи хусусиятга эга
 AgriSave 72.2%
AgriSave 72.2%
Пропамокарб гидрохлорид - 722 гр/л / Propamocarb hydrochloride - 722 gr/l

Помидор (помидор фитофторози) - 1.5
Кунгабоқар (кунгабоқар пероноспороз)
- 0.5 - 1.0
Бодринг (сохта пероноспороз) - 1.0
Картошка (фитофтороз) - 1.0

Системали фунгицид, касалликларни
бошланғич босқичида юқори натижа
беради. Касалликнинг холатига қараб
10-15 кун оралиғида такрорий ишлов
берилади. Илдиз ва барг орқали
қулланилганда фитофтороз ва сохта
пероноспорозга юқори самарали
 Benvol 50
Benvol 50
Крезоксим-метил - 500 г/кг / Kresoxim-methyl - 500 g/kg

Олма (калмараз) - 0.2
Ток (ун шудринг) - 0.06
Полиз экинлари
(ун шудринг) - 0.075

Системали фунгицид.
Даволовчи, химоя қилувчи
хусусиятларга эга.
Узоқ муддатли кумулятив
хусусиятга эга. Замбуруғли
касалликлар спораларини
қайта тикланишини
чеклайди. Митохондрик нафас
олиш фаоллигини чеклаш
орқали таъсир ўтказади.
 Heros
Heros
Азоксистробин - 250 г/л / Azoxystrobin - 250 g/l

Помидор (фитофтороз,
алтернариоз) - 0,4 - 0,6
Бодринг (пероноспороз, ун шудринг) - 0,6
Шоли (пирикуляриоз) - 0,6

Контакт, системали ва трансламинар
таьсирли фунгицид. Замбруғли
касалликларни бошланғич босқичида
юқори самара беради. Профилактик ва
даволаш хусусиятига эга фунгицид
 Sillit 40%
Sillit 40%
Додин - 400 гр/л / Dodin - 400 gr/l

Олма (парша) - 1.0 - 1.5
Олма (монилиоз) - 1.4 - 2.0
Нок (парша) - 1.4 - 2.0

Олма чиришига карши самарали
ва узок муддат таьсир қилувчи
контактли фунгицид. Кучли
зарарланишларда хам самарали
таьсир кўрсатади. Ёмғирга чидамли.
Таркибида мис, олтин гугурт, рух
бўлган препаратлар билан қўшиб
ишлатиш тавсия килинмайди
 Skort 25%
Skort 25%
Дифеноконазол - 250 гр/л / Difenoconazole - 250 gr/l

Олма (парша, монилиоз) - 0.15 - 0.2
Ўрик, шафтоли, гилос,
олхўри (монилиоз) - 0.2
Ток (оидиум) - 0.12

Системали хусусиятга эга
юқори самарали фунгицид.
Мева чириши, монилиоз, ток
танасидаги чиришларга юкори
самарали. Таъсир қилиш
муддати 7 - 21 кун.
 Foliant BT 22.5%
Foliant BT 22.5%
Тебуканазол - 125 гр/л / Tebuconazole - 125 g/l
Триадимефон - 100 гр/л / Triadimefon - 100 gr/l

Ток (антракноз) - 0.25
Бўғдой (ун шудринг, доғланишлар,
кўнғир ва сарик занг) - 0.3 - 0.5
Шоли (пирикуляриоз) - 0.4

Контактли ва системали фунгицид.
Занг, ун шудрингга юкори самарали,
донли экинларни 20 кундан 30
кунгача, мевали дарахтларни 14
кунгача химоя килади.
 Tifani 70%
Tifani 70%
Тиофанат метил - 700 гр/л / Thiophanate methyl - 700 gr/l

Бодринг -(ун шудринг,
калмараз) - 1.0
Олма (ун шудринг, калмараз) - 1.0
Ток (оидиум, антракноз) - 1.0

Системали ва контактли
фунгицид, доғланиш ва паршага
юкори самарали, яхши химоя
килади, тупрок унумдорлиги
паст жойларда хам таьсир
қучини йўкотмайди. Таркибида мис
бўлган пестицидлар билан ишлатиб
бўлмайди
 Metalman 68%
Metalman 68%
Манкоцеб - 640 гр/кг / Mancozeb - 640 gr/kg
Металаксил М - 40 гр/кг / Metalaxyl M - 40 gr/kg

Ток (оидиум, антракноз) - 2.5
Олма (калмараз) - 2.5
Помидор (фитофтороз) - 2.0

Узок муддатли таьсирга
эга контакт ва системали
фунгицид, сохта ун шудринг ва
илдиз чириш касалликларига
юкори самарали. Бордо
суюклиги ўрнига ишлатиш
мумкин. 35 кунгача таъсири
сақланади.
 Previ 77
Previ 77
Пропамокарб гидрохлорид - 722 гр/л / Propamocarb hydrochloride - 722 gr/l

Помидор (фитофтороз) - 1.0*
Ингичка толали пахта
(фитофтороз) - 1.5
Иссиқхонадаги помидор, бодринг
(ун шудринг) - 1.0

Системали фунгицид , касалликларни
бошланғич босқичида юқори натижа
беради ва касаликнинг холатига қараб
10-15 кун оралиғида такрорий ишлов
берилади. Илдиз орқали хам, барг
орқали хам қулланилганда юқори
самарали
Гербициды 
 Selekt 12%
Selekt 12%
Клетодим - 120 г/л / Clethodim 120 g/l

Ғўза (бир йиллик бошоқлик
бегона ўтлар) - 1.0 - 2.0*
Ғўза (кўп йиллик бошоқлик
бегона ўтлар) - 0.5 - 2.0
Пиёз (кўп йиллик бошоқлик
бегона ўтлар) - 1.5 - 2.0

Ғўза 2-6 чинбарг чикарган
давридан катор оралари
ёпилиш давригача сепилади
1-3 ҳафта ичида бегона
ўтларни тўлик нобуд килади.
Афзаллиги қамични йўқ
қилишга юкори самарали
 Senturion 24%
Senturion 24%
Клетодим - 240 г/л - Clethodim 240 g/l3

Ғўза (бир йиллик бошоқлик
бегона ўтлар) - 0,2 - 0,4
Ғўза (кўп йиллик бошоқлик
бегона ўтлар) - 0,7 - 1,0

Препарат ғўза 2-6 чинбарг
чикарган даврдан катор
оралари ёпилиш давригача
сепилади 1-3 ҳафта ичида бегона
ўтларни тўлик нобуд килади.
Қамични йўқ қилишга юкори
самарали. Сирт фаол моддалар
қўшиб ишлатиш тавсия этилади.
 Namuna 40%
Namuna 40%
Биспирибак содиум - 400 гр/л + ПАВ / Bispyribac-sodium + surface-active substance

Шоли (бир йиллик ва кўп йллик
бошоқли, икки паллали хамда
кенг япроқли бошоқли бегона
ўтлар) - 0.08.

Шоли экинларида бегона ўтлар
учун самарали гербицид. Шолига
нисбатан селектив. Бегона
ўтларнинг 3-4 чинбарг чикарган
даврида сепилади. Бегона
ўтларнинг аминокислоталар
биосинтезини блоклайди ва
7 - 15 кун ичида бегона ўтларни тўлик
нобуд қилади
 GranStop plus
GranStop plus
Трибенурон - метил - 375 гр/кг / Tribenuron - methyl - 375 gr/kg 
Тифенсульфурон - метил - 375 гр/л / Thifensulfuron - methyl - 375 gr/l

Кузги бўғдой (бир йиллик ва кўп
йиллик икки паллали бегона
ўтлар) - 0,03

Киска муддатда таьсир килувчи
гербицид, препаратни бегона
ўтлар пайдо бўлгандан кейин
кўллаш тавсия этилади. Тизимли
таъсирга эга. Барг ва илдизлар
орқали ўсимлик танасига сингади
 Top Stop
Top Stop
Клодинафоп-пропаргил-240 гр/л / Clodinafop-propargyl-240 gr/l
Антидот клоквинтоцет мексил - 60 гр/л / Antidote cloquintocet mexil - 60 gr/l

Бўғдой (бир йиллик бошокли
бегона ўтлар) - 0,1 - 0,15

Гербицид сепилгандан кейин 48
соатдан сўнг ўтларнинг ривожланиши
тўхтайди ва об-ҳаво ва ривожланиш
босқичига қараб улар 1-3 ҳафтада
тўлик нобуд бўлади
 Diyorane
Diyorane
Флуроксипир - 480 г/л / Fluroxypyr - 480 g/l

Бўғдой (бир йиллик ва кўп
йиллик икки паллали бегона
ўтлар) - 0.35 - 0.45

Системали таъсирга эга бўлган
гербицид. Препарат ўсимлик
ўсиш даврида қўлланилади.
Пуркаш вақтида бегона ўтлар
ривожланган илдиз тизимига
эга бўлиши керак. Таьсири
пуркалгандан кейин бир неча
соат ўтгач бошланади
 Vitavaks 200 FF
Vitavaks 200 FF
Карбоксин 170 г/л + Тирам 170 гр/л / Carboxin 170 g/l + Thiram 170 g/l

Бўғдой уруғи (чанг ва қаттиқ қора
куя, илдиз чириш) - 2.0 - 2.5 л/тн уруғ
Ғўза чигити (илдиз чириш, фузариоз
ва гоммоз) - 5.0 л/тн уруғ

Контакт ва системали фунгицид.
Тупрокдаги замбуруғли касалликларга
самарали таьсир килади. Уруғларни
унувчанлигини оширади, ўсиш
ривожланишини фаоллаштириш
хусусиятига эга. Препарат ички
инфекцияларни 7-8 кун ва ташки тупрок
таркибидаги инфекцияларни 24 соат ичида
тўлик бартараф килади. Таркибидаги
карбоксин стимулятор таьсирида уруғларни
униб чиқиши тезлашади.
 Geno-Gibb
Geno-Gibb
Гибберилин кислотаси (Ga3) - 20 гр/л / Gibberellic acid (Ga3) - 20 g/l

Хўраки данакли узум - 0,3*
Гилос, олча, нок - 0,25 - 0,4
Картошка - 25-50 мл 100 л сувга

Препарат ўсимлик пояси ва илдиз
сегментлари ўсишини кескин
ривожлантиради ва гуллаш
даврида чангланишни кучайтириб,
хосилдорликни оширади.
 Tur
Tur
Хлормекват хлорид - 720 гр/л / Chlormequat chloride - 720 g/l

Ғўза (илдиз системасини
ривожлантиради, хосил
шохларда бўғим ораси
қисқаради ва чигит тўлади,
шона ташлаши кескин
камаяди) - 0.5 - 1.0
(Препарат ишлатилгандан
сўнг ғузани суғориш керак)
Бўғдой (илдиз системаси
ривожланади, хлорофил
доначалари сони ошади, дон
тўлишини таминлайди, пояни мустахкамлайди ва
ётиб колишини олдини олади) - 0.1 - 1.5

Интенсив экинлар етиштириш технологияларида
фойдаланиш учун тавсия этилади. Ўсимликларнинг
физиологик жараёнларига таъсир қилади.
Ушбу таъсирнинг натижаси - ўсимлик узунлиги
қисқариши, тўқималарнинг яхши ривожланишида
кўринади. Хосилни бир хил бўлишини таьминлайди
 Etefon 75%
Etefon 75%
 2-хлороэтилфосфоновая кислота/ 2-chloroethyl phosphonic acid

Мевали дарахтлар
(хосилдорликни
жадаллаштиради ) - 0.4
Ғўза (кўсакларни очилишини
жадаллаштиради) - 0.8- 1.0

Хосилни етилишида ва
баргларни тўкишда самарали
препарат. Ғўза кўсаклари
40-45% очилганда уларни
очилишини жадаллаштириш учун
қўлланилади. Тупроқнинг нам
бўлиши препаратнинг таьсир
Контакты
Адрес:
Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 41